O GSS CERT

logo-eba
Jesteśmy członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Biogazu EBA
IETA_logo_RGB_web
Jesteśmy członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Handlu Emisjami IETA​

GSS CERT to pierwszy polski program, w ramach którego powstają jednostki offsetowe (carbon offsets).

GSS CERT to pierwszy polski program, w ramach którego powstają jednostki offsetowe (carbon offsets).

Jednostki GSS powstają w ramach projektów, realizowanych przez podmioty wytwarzające biogaz oraz podmioty działające w sektorze LULUCF (Land Use, Land-Use Change and Forestry).

U podstaw powołania GSS CERT stało przekonanie, że konieczne jest połączenie aktywności podmiotów posiadających potencjał do prowadzenia działań związanych z redukcją emisji GHG oraz potrzeb przedsiębiorstw, które ze względu na oczekiwania rynku lub obowiązki prawne podejmują zobowiązania w zakresie ograniczania negatywnego wpływu na klimat.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych uzyskana w innym miejscu niż źródło emisji nazywana jest w polskich wersjach dokumentów unijnych kompensacją. Redukcja taka oznaczana jest również angielskim pojęciem offset.

W trakcie szczytu klimatycznego COP27 przedstawiony został pogląd, że aby ograniczyć ocieplanie klimatu do 1,5°C, rynek kredytów (offsetów) węglowych (VCM – Voluntary Carbon Market) musi urosnąć piętnastokrotnie do 2030 roku oraz stukrotnie do 2050 roku. Do powstawania dobrowolnych systemów offsetowych zachęca także Komisja Europejska – wskazując jednocześnie na standardy, jakim muszą odpowiadać offsety oraz systemy, w ramach których powstają.

System GSS CERT jest budowany tak, by odpowiadał standardom, wynikającym z dokumentów ONZ oraz prawa Unii Europejskiej, jak również by odpowiadał standardom wskazywanym przez Komisję Europejską. W tym kontekście, System GSS CERT stanowi instrument nakierowany na wypełniania unijnych zobowiązań w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu.

GSS S.A. opracowała własną metodologię obliczania redukcji emisji lub zwiększenia pochłaniania GHG, odwołując się do zasad ustalonych w normie ISO 14064-2, zasadach Clean Development Mechanism (CDM), zasadach przyjmowanych przez Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). W przypadku GSS CERT BIOGAS metodologia uwzględnia także zasady wynikające z przepisów Dyrektywy 2018/2001 (RED II).

Certyfikowane jednostki redukcji emisji gazów cieplarnianych

Celem systemu jest wywołanie efektu ekologicznego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Podstawą Systemu jest zobowiązanie Uczestników do redukcji emisji lub zwiększenia pochłaniania emisji.

GSS Cert umożliwia inwestorom projektów redukcyjnych ich rozwój i funkcjonowanie.

System ma charakter dobrowolny oraz odwołuje się bezpośrednio do przepisów prawa Unii Europejskiej oraz przepisów i zobowiązań międzynarodowych.

  • System jest oparty na międzynarodowych standardach walidacji i weryfikacji.
  • Bezpieczna technologia: projekt, emisje i cykl życia certyfikatów są w pełni przejrzyste.
  • Osiągnięte redukcje emisji są poświadczane przez
  • Niezależnego weryfikatora zewnętrznego.
  • Metodologia obliczeń została opracowana na podstawie metodologii UNFCCC i RED II.
  • Konserwatywne podejście do danych i mierników wykorzystywanych w naszych obliczeniach.
  • Reguły Systemu zapewniają, że oceniono i zapobieżono możliwości wzrostu emisji w innych miejscach oraz projekt nie powoduje szkód środowiskowych i społecznych.

01.

Pierwszy polski system offsetowy

GSS CERT jest pierwszym polskim i środkowo-europejskim systemem offsetowym.

02.

Zgodność ze standardami

Jesteśmy zgodni z prawem UE, standardami IPCC, CDM oraz normami ISO 14064-2, ISO 14064-3, ISO 14065.

03.

Innowacja

System GSS CERT jest systemem następnej generacji, wykorzystującym blockchain, smart contracts oraz AI.

Uczestnicy systemu

Administrator Systemu
Odpowiada za rozwój strategiczny Systemu i prawidłowe funkcjonowanie. Sprawuje również nadzór nad prawidłowym działaniem Rejestru Systemu oraz proces związany z zatwierdzaniem i nadzorem nad pracą zewnętrznych weryfikatorów.

Rolę centrum kompetencyjnego, dbającego o kwestie merytoryczne i nadzorujące proces realizacji projektów pełni Komitet Techniczny powołany przez Administratora. W ramach tego organu powstają nowe metodyki oraz tworzone są kompletne procesy niezbędne do prawidłowej realizacji projektów. Pracę Komitetu Technicznego nadzoruje Komitet Sterujący.

Niezależna jednostka walidacyjna systemu
System GSS CERT został zwalidowany przez BUREAU VERITAS na zgodność z wymaganiami normy ISO 14064-2, a proces weryfikacji każdego projektu prowadzony jest zgodnie z normą 14064-3.

Inwestorzy projektów redukcyjnych – Uczestnicy
To uczestnicy systemu realizujący projekty redukcyjne. Dzięki ich staraniom powstają redukcje emisji gazów cieplarnianych, które są podstawą do utworzenia jednostek redukcji GSS (podaż jednostek w Systemie).

Warunkiem uczestnictwa w Systemie jest opracowanie i wdrożenie skutecznego systemu monitorowania danych źródłowych zgodnie z wymaganiami systemu oraz przeprowadzenie walidacji tego systemu i instalacji przez zewnętrznego walidatora.

Dla każdego projektu w ramach Systemu opracowana jest dokumentacja PDD (Project Definition Document), oraz plan monitorowania, które są podstawą do weryfikacji monitorowanych danych. Dopiero na tej podstawie następuje potwierdzenie ilości zredukowanej i pochłoniętej emisji GHG i generowane są certyfikaty w systemie GSS CERT.

Przedsiębiorstwa kompensujące – Użytkownicy
Firmy, które wyznaczyły strategiczne cele zero-emisyjności podejmują różne działania w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jednym z nich jest kompensacja emisji (offset), która polega na zakupie jednostek GSS. Przedsiębiorstwa dzięki zakupowi offsetów GSS wspierają projekty redukcyjne i stanowią popyt jednostek w Systemie.