Jak to działa
Pomiar śladu węglowego
Ślad węglowy (CF)

Ślad węglowy (carbon footprint)  to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych pochodzących z produkcji, użycia, przetwarzania i utylizacji produktu lub usługi.

Ślad węglowy (carbon footprint)  to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych pochodzących z produkcji, użycia, przetwarzania i utylizacji produktu lub usługi.

Wyrażony jest w tonach ekwiwalentu CO2 (CO2e).

Ślad węglowy obejmuje wszystkie emisje, które uwalniane są do atmosfery w wyniku działalności przedsiębiorstw i instytucji.

Najpopularniejszym gazem cieplarnianym jest dwutlenek węgla, ale zalicza się do nich także metan (CH4), podtlenek azotu (N2O) oraz fluorowane gazy (HFC-x), które zostają uwięzione w atmosferze powodując globalny efekt cieplarniany. Każdy z nich ma odrębny efekt cieplarniany, przez co w różnym stopniu przyczyniają się do globalnego ocieplenia.

Pomiar śladu węglowego jest pierwszym krokiem na drodze do osiągnięcia zeroemisyjności. Każda instytucja, która podejmuje działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych powinna zacząć od pomiaru swojego śladu węglowego.

Średni ślad węglowy mieszkańca Ziemi wynosi 7 ton rocznie. Wydaje się to niewiele, jednak gdy pomnożymy tę liczbę razy globalną populację osiągniemy wielkość ponad 50 mld ton rocznie.
Dysproporcje między indywidualnym wkładem w efekt cieplarniany mieszkańców poszczególnych krajów są jednak ogromne. Ślad węglowy przeciętnego obywatela USA jest ponad 100 razy większy niż mieszkańca afrykańskiego Malawi.

To powód, dla którego najwięcej firm redukujących swój ślad węglowy pochodzi z gospodarek rozwiniętych. 

Strategia redukcji śladu węglowego wymaga dobrze zaplanowanych i ustrukturyzowanych działań. Cały proces należy rozpocząć od pomiaru, w myśl maksymy “nie możesz zarządzać czymś, czego nie mierzysz”.

Metodologia pomiaru śladu oparta jest o międzynarodową normę ISO 14 064.

Zakresy pomiaru śladu węglowego

Ślad węglowy organizacji wyrażany jest w 3 zakresach:

Zakres 1 to emisje bezpośrednio związane z działalnością organizacji.
Jest to emisja związana z procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie, eksploatacją środków trwałych, wyposażenia, sprzętu, firmowej floty.

Zakres 2 to emisje pośrednie związane z zapotrzebowaniem na energię w organizacji.
Jest to emisja bezpośrednio związana z zużywaną przez przedsiębiorstwo energią elektryczną i ciepłem.

Zakres 3 to emisje pośrednie związane z działalnością kontrahentów organizacji oraz z cykle życia produktów i usług świadczonych przez organizację.
Jest to emisja generowana w łańcuchu dostaw, związana z usługami i produktami dostarczanymi przez kontrahentów i partnerów handlowych przedsiębiorcy.

Ślad węglowy może być liczony dla całej organizacji, lub poszczególnych zakresów. Często jest on odnoszony do oferowanego przez firmę produktu lub usługi.

Informacje o śladzie węglowym są coraz częściej spotykane na opakowaniach produktów, które kupujemy w sklepach, biletach kolejowych czy lotniczych.

Wielkość śladu węglowego jest podstawą do redukcji lub kompensacji (offsetu) emisji. Jeśli instytucja planuje osiągnąć bezemisyjność, musi zredukować lub skompensować tyle ton emisji CO2e ile wynosi jej ślad węglowy za dany rok.

Jak obniżyć swój ślad węglowy?