Jak to działa
Czym jest offset emisji

Kompensacja emisji (offset) gazów cieplarnianych przez przedsiębiorstwa jest jedną z popularnych form redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach realizacji firmowej strategii zero-emisyjności.

Jak działa mechanizm kompensacji emisji (offset) opisano szczegółowo w poniższych zagadnieniach.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Realizacja projektów redukcyjnych prowadzi do procesów, które przyczyniają się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych.
Powstaje ono w wyniku działań, które zapobiegają lub zmniejszają uwalnianie się emisji do atmosfery lub usuwają emisje gazów cieplarnianych z atmosfery.

System GSS Cert zrzesza inwestorów projektów redukcyjnych, w ramach których ma miejsce redukcja, unikanie oraz usuwanie emisji gazów cieplarnianych.

Rola poszczególnych gazów cieplarnianych w globalnym efekcie cieplarnianym

CO2 jest najczęściej wytwarzanym przez człowieka, lecz nie jedynym, gazem cieplarnianym. Istnieje wiele gazów cieplarnianych, zaś niektóre z nich mają tysiące razy większy wpływ na efekt cieplarniany niż CO2.

Naukowcy w opracowaniach przyjęli iż potencjał cieplarniany CO2 jest potencjałem bazowym CO2=1.
Używając tego podejścia szacuje się potencjały innych gazów takich jak np. metan czy podtelenek azotu. Wyrażony tak przelicznik oznacza się literą „e” jako ekwiwalent – CO2e.

Wszystkie gazy oznaczone jako cieplarniane mają zdolność do podwyższania temperatury na naszej planecie.
Aby umożliwić porównanie wpływu różnych gazów cieplarnianych na temperaturę, wprowadzono wskaźnik potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP – Global Warming Potential). GWP gazu zależy od tego, ile ciepła jest on w stanie zaabsorbować i jak jego stężenie maleje w czasie.

Przykład zróżnicowania GWP poszczególnych gazów cieplarnianych przedstawia tabela. Przykładowo emisja 1 tony CH4 (metanu) odpowiada 28 tonom emisji dwutlenku węgla (CO2). Tetrafluorometan (CF4) ma ponad 23 tysiące razy większy efekt cieplarniany niż CO2.

 

Gaz cieplarnianysymbolGWP (CO2e)
Dwutlenek węglaCO21
metanCH428
Podtlenek azotuN2O265
FluorowęglowodoryHFC-2312400
Heksafluorek siarkiSF623500
Zamiana emisji na jednostki redukcji

W oparciu o poziom zredukowanej lub unikniętej emisji odniesiony do ekwiwalentu CO2e powstają jednostki redukcyjne, zwane również kredytami węglowymi.

Kredyt węglowy (ang. carbon credit) – to zbywalny instrument poświadczony przez rządy lub niezależne jednostki certyfikujące, odpowiadający redukcji, pochłonięciu lub sekwestracji emisji jednej tony metrycznej CO2 lub równoważnej ilości innych gazów cieplarnianych CO2e.

Jednostka GSS jest odpowiednikiem kredytu węglowego.

Obrót jednostkami redukcji

Powstałe w ramach certyfikowanego i zwalidowanego systemu jednostki redukcji mogą być przedmiotem obrotu między wytwarzającym te jednostki (inwestorem projektu redukcyjnego) a przedsiębiorstwem, które chce dokonać kompensacji. 

Platforma Systemu GSS Cert jest miejscem sprzedaży i zakupu jednostek redukcji GSS.

Umarzanie jednostek redukcji

Nabywca jednostki redukcji może go wycofać (umorzyć) i w ten sposób wliczyć redukcję do własnych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych.

System GSS umożliwia umarzanie jednostek redukcji i potwierdza zrealizowaną w firmie redukcję (certyfikat umorzenia).

Kompensacja emisji z GSS

Jak kompensować emisje z GSS Cert?