O GSS CERT
Jednostki redukcji GSS
Czym jest jednostka GSS

Jednostka GSS to certyfikowane i zgodne z normą ISO 14064-2 potwierdzenie zrealizowanego dodatkowego i dobrowolnego działania, które skutkuje redukcją, uniknięciem lub zwiększeniem pochłaniania gazów cieplarnianych, odpowiadającego 1 tonie ekwiwalentu emisji CO2e.

Ilość jednostek oblicza się zgodnie z tzw. metodologiami, które precyzyjnie opisują jak skwantyfikować działania przyczyniające się do redukcji emisji dla konkretnego rodzaju projektów oraz które ze źródeł emisji wchodzą w granice obliczeniowe.

W ramach Systemu GSS można stosować zatwierdzone metodologie opracowane dla projektów CDM UNFCCC lub nowe metodologie opracowane w ramach Systemu.

Kwalifikowalność projektu oraz wyliczenia ilości jednostek kompensacji zgodnie z metodologią i na podstawie gromadzonych danych źródłowych, potwierdzają w procesie walidacji i weryfikacji zewnętrzne, niezależne organizacje certyfikujące.

Dopiero po potwierdzeniu poprawności wyliczeń przez weryfikatora, wyłącznie dla redukcji emisji, która została faktycznie osiągnięta (ex-post), w rejestrze Systemu pojawiają się jednostki GSS.

Możliwość obrotu

Potwierdzenie jest zbywalne, co oznacza, że można odkupić od właściciela projektu prawo (lub inaczej kredyt węglowy, offset) do twierdzenia, że ograniczył on negatywny wpływ działalności człowieka na klimat w konkretnej wielkości.

Wykorzystanie do offsetu

Jednostki GSS są certyfikowanymi jednostkami kompensacji emisji gazów cieplarnianych (carbon offset), zgodnymi z wymaganiami normy ISO 14064-2, których można użyć do skompensowania trudnych do uniknięcia emisji GHG w swoim śladzie węglowym (lub na rzecz podmiotu trzeciego) i uzyskania statusu neutralności klimatycznej.
Umarzając odpowiednią ilość takich jednostek, można skompensować swój własny negatywny wpływ na zmiany klimatu stając się neutralnym klimatycznie.

Typy jednostek GSS

W ramach Systemu GSS CERT funkcjonują 3 typy jednostek kompensacji – każda odpowiadająca ekwiwalentowi emisji 1 tony CO2. W zależności od projektu i działania, którego dotyczą, jednostki oznaczane są dodatkowo 3-literowym znacznikiem:

 • GSS-red – jednostka reprezentująca redukcję lub uniknięcie emisji gazów cieplarnianych
 • GSS-seq – jednostka reprezentująca pochłonięcie/usunięcie z atmosfery emisji gazów cieplarnianych w procesie biologicznym z wykorzystaniem procesów naturalnych
 • GSS-tec – jednostka reprezentująca pochłonięcie/usunięcie z atmosfery emisji gazów cieplarnianych w procesie mechanicznym/chemicznym z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych
Cechy jednostek GSS

Każda jednostka GSS (potwierdzenie redukcji emisji lub zwiększenia pochłaniania gazów cieplarnianych):

 • jest unikalna i identyfikowalna poprzez indywidualny numer seryjny,
 • jest dodatkowa,
 • jest oparta na realistycznym i wiarygodnym scenariuszu odniesienia,
 • jest obliczana, podlega monitorowaniu, raportowaniu i jest niezależnie weryfikowana,
 • posiada jasno określony oraz przejrzysty system kontroli jej pochodzenia i zarządzania procesem jej utworzenia,
 • reprezentuje trwałą redukcję lub pochłonięcie GHG,
 • jest użyta tylko raz do wypełnienia zobowiązania redukcji GHG tzw. offsetu emisji przez nabywcę jednostek.
GSS oznacza jakość

Podczas projektowania naszego systemu, wykorzystaliśmy wiedzę i doświadczenia ekspertów z dwudziestoletnią międzynarodową praktyką z obszaru systemów handlu uprawnieniami do emisji oraz realizacji projektów redukcyjnych, przeanalizowaliśmy wszystkie obecne systemy generujące jednostki kompensacji, międzynarodowe wytyczne, normy i kryteria dla programów redukcji GHG. 
To, w połączeniu z naszym autorskim rozwiązaniem IT wykorzystującym technologię blockchain oraz „sztuczną inteligencję”, pozwoliło na stworzenie Systemu monitorowania, raportowania i weryfikacji (MRV) oraz rejestru, gwarantującego bezpieczeństwo, przejrzystość i najwyższy poziom jakości generowanych jednostek:

 • zgodność z wymaganiami normy ISO 14064-2,
 • weryfikacja zgodna z wymaganiami normy ISO 14064-3,
 • wyłącznie jednostki typu ex-post i bez ryzyka utraty trwałości (no permanence risk),
 • możliwość pełnego prześledzenia każdej jednostki GSS od momentu jej wygenerowania, aż do momentu jej umorzenia, wraz z pełnymi informacjami dotyczącymi wszystkich danych pierwotnych, użytych wskaźników emisji, algorytmów obliczeniowych i procesu weryfikacji,
 • ograniczenie do minimum punktów ręcznego przenoszenia danych, dzięki automatyzacji procesu zbierania i przetwarzania,
 • rejestrowanie każdej operacji związanej z procesem generowania i przenoszenia jednostek GSS,
 • centralne algorytmy obliczeniowe, zwalidowane przez zewnętrzną, niezależną jednostkę certyfikacyjną, bez możliwości wprowadzania zmian po zamknięciu walidacji,
 • dostęp online do pełnej dokumentacji projektu dla weryfikatorów oraz dostęp do pełnej analityki danych,
 • analizy horyzontalne i wertykalne danych zapewniane przez System wraz z mechanizmem wykrywania nieprawidłowości danych opartym na “sztucznej inteligencji”,
 • możliwość natychmiastowego potwierdzania statusu jednostki GSS online przez stronę internetową.
Kryteria zrównoważonego rozwoju ONZ

Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, przyjęta przez wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 r., stanowi wspólny plan na rzecz pokoju i dobrobytu dla ludzi i planety, teraz i w przyszłości. W jej centrum znajduje się 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), które są pilnym wezwaniem do działania wszystkich krajów – rozwiniętych i rozwijających się – w ramach globalnego partnerstwa. Uznają one, że położenie kresu ubóstwu i innym niedostatkom musi iść w parze ze strategiami, które poprawiają stan zdrowia i edukacji, zmniejszają nierówności i pobudzają wzrost gospodarczy – a wszystko to przy jednoczesnym przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i pracy na rzecz ochrony naszych oceanów i lasów.

Każda jednostka GSS (zredukowanej, unikniętej lub pochłoniętej emisji) jest powiązana z działaniami przyczyniającymi się do spełnia co najmniej 3 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Wymagamy, aby uczestnicy w projektach prowadzili dodatkowe działania na rzecz środowiska lub lokalnych społeczności, a część środków pozyskanych ze sprzedaży jednostek przeznaczali na te dodatkowe projekty.