O GSS CERT
Rejestr GSS

Rejestr GSS to:

 • Pewność
 • Bezpieczeństwo
 • Jakość
 • Transparentność
 • Innowacyjność

Sercem Systemu GSS jest Rejestr, na którym rejestrowane są wszystkie dane dotyczące zredukowanej przez Uczestników oraz zakupionej i umorzonej przez Użytkowników emisji gazów cieplarnianych.

Najważniejsze cechy:

 • Technologia blockchain
 • Pełne śledzenie pochodzenia jednostek
 • Pełne zapisy wyliczania offsetów
 • Technologie Sztucznej Inteligencji
 • Bezpieczeństwo i pewność technologiczna
Pewność

Wszystkie kluczowe operacje i dane zapisywane są przy wykorzystaniu technologii Blockchain.
W ramach Systemu GSS, dedykowana platforma informatyczna dokonuje rejestracji:

 • Uczestników Systemu, 
 • Danych audytowych,
 • Danych do obliczania redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • Danych dotyczących jednostek emisji gazów cieplarnianych,
 • Jednostki GSS,
 •  Danych dotyczących certyfikatów.

Przepływ kluczowych informacji, zdarzeń i danych jest realizowany w systemie informatycznym GSS w oparciu o mechanizm inteligentnych kontraktów blockchain.

Tworzenie Jednostek GSS – unikniętej i pochłoniętej emisji GHG
Parametry i kod algorytmu obliczeniowego zapisane są w blockchain. Liczenie redukcji, unikniętej emisji lub pochłaniania GHG z projektu w ramach systemu GSS inicjowane jest w ramach smart contract przy wykorzystaniu technologii Blockchain. Dane z monitorowania przekazywane są w ramach kontraktu do kalkulacji.

Wyliczona redukcja lub pochłanianie GHG musi zostać zaakceptowane przez niezależnego weryfikatora. Zweryfikowana redukcja GHG wraz z raportem z wyliczenia oraz dokładnymi wersjami parametrów i algorytmu zapisywana jest automatycznie w ramach smart contract w Blockchain.

Wprowadzanie danych do systemu GSS IT
Dane służące do wyliczenia emisji wprowadzane są przez pracowników GSS we współpracy z Uczestnikiem Systemu do zwalidowanego przez zewnętrznego walidatora systemu GSS IT.

Weryfikacja wprowadzonych danych odbywa się poprzez niezależnego zewnętrznego weryfikatora. Potwierdzenie danych odbywa się bezpośrednio przez weryfikatora zarówno w systemie GSS IT jak i na instalacji biogazowej.

Bezpieczeństwo

Aplikacja GSS IT jest wykonana całkowicie w technologii chmurowej. Oznacza to duże bezpieczeństwo oraz wydajność działania.

Dane gromadzone w systemie znajdują się w odciętym ekosystemie zapewniającym ich pełną replikację.

Jakość

Wyliczenie jednostek za pojedynczy rok dla projektów redukcyjnych generuje nawet 1 milion linii logów, które zapisywane są na blockchain. Oznacza to, iż dla każdego certyfikatu i każdej tony emisji można odtworzyć w sposób całkowity jego wyliczenie, włączając w to parametry oraz wskaźniki.

System GSS IT posiada pełną informację z jakiego obszaru przeliczeniowego pochodzi każda tona. Poziom szczegółowości danych pozwala na ustalenie, iż dana tona pochodzi z obornika bydlęcego przyjętego do konkretnej biogazowni w Q1 2020 roku oraz zawierać informacje o wszystkich aspektach przeliczeniowych.

Oznacza to pełną przejrzystość i bezpieczeństwo mechanizmu wyliczania jednostek GSS.

Transparentność

Z każdą jednostką GSS powiązane są bezpośrednio dane w postaci:

 • Rodzaju emisji: emisja uniknięta, emisja pochłonięta 
 • Źródła pochodzenia,
 • Roku powstania redukcji,
 • Kryteriów zrównoważonego rozwoju,
 • Lokalizacji.

Właściciel Jednostek GSS może uzyskać na platformie następujące dane o posiadanych jednostkach GSS:

 • Rodzaj emisji objętej certyfikatem: uniknięta, pochłonięta, zredukowana,
 • Zeszyt branżowy z którego pochodzi emisja, np. Projekt biogazowy,
 • Lata z których pochodzą jednostki GSS,
 • Kraj z których pochodzą jednostki GSS,
 • Kryteria zrównoważonego rozwoju które pokrywają jednostki GSS.

Wszystkie kluczowe informacje są zapisywane w systemie informatycznym GSS z wykorzystaniem technologii blockchain. 

System informatyczny GSS zapewnia:

 • Ciągłość zapisów w czasie – zapewnia niezmienność danych przechowywanych w systemie,
 • Możliwość śledzenia danych i zdarzeń w systemie. W odpowiednich węzłach blockchain odłożone są powiązane ze sobą informacje, takie jak:
  • umowa podpisana z uczestnikiem systemu,
  • wyniki audytów,
  • wyniki obliczeń jednostek GSS,
  • rejestr jednostek GSS,
  • informacje o umorzeniu jednostek GSS.

Istnieje możliwość audytu wszystkich danych w systemie przez zaufaną stronę trzecią. Architektura systemu informatycznego GSS umożliwia utworzenie węzła blockchain zawierającego wszystkie kluczowe informacje o zdarzeniach i danych przetwarzanych z zaufaną stroną trzecią, co pozwala na audyt danych w czasie rzeczywistym.

Innowacyjność

System GSS IT jest wspierany przez najnowocześniejsze technologie sztucznej inteligencji dbające o prawidłowość wprowadzanych danych. System samodzielnie dba o jakość danych wsadowych pochodzących z instalacji.

GSS CERT AI wykorzystuje wiele technologii z zakresu:

 • uczenia maszynowego,
 • sieci neuronowych,
 • analizy big data.

Samouczący się model kalkulacji emisji AI
Dodatkowe wyliczenia unikniętych i pochłoniętych emisji wykonywane są poprzez wykorzystanie AI. W GSS wykorzystujemy mechanizmy sieci neuronowych oraz uczenia maszynowego do systematycznego trenowania modeli pilnujących jakości wprowadzanych danych oraz poprawności obliczeń wykonanych przez nas w ramach Systemu GSS CERT.

System uczy się metod kalkulacji zaimplementowanych zgodnie z wytycznymi GSS CERT, sprawdzając poprawność wprowadzonych danych i wyliczeń unikniętej oraz pochłoniętej emisji GHG. Zapewnia to bardzo wysoką jakość jednostek offsetowych GSS, które są kontrolowane w sposób stały również przed ich ostatecznym zatwierdzeniem przez zewnętrznego weryfikatora.

Jak działa model AI?
System gromadzi rzeczywiste dane z wielu źródeł – dane dotyczące leśnictwa, biogazowni, gruntów. Model obliczeniowy emisji gazów cieplarnianych opiera się również na wielu badaniach naukowych. Oznacza to, że nasz system jest w stanie przeanalizować dane, a następnie dostarczyć wskazówki dotyczących korekt modelu obliczeniowego, które muszą zostać zatwierdzone przez radę naukową Systemu.