O GSS CERT
Jak to działa
Jak to działa?

Działania przedsiębiorstw nakierowane na ochronę środowiska oraz łagodzenie skutków zmian klimatu są istotną przesłanką, na podstawie której klienci wybierają dostawców usług czy sprzedawców produktów. W rezultacie, działania nakierowane na ochronę środowiska oraz łagodzenie skutków zmian klimatu mogą stanowić istotny czynnik budowania przewagi konkurencyjnej względem innych przedsiębiorstw. Wiele przedsiębiorstw podejmuje takie działania kierując się zasadą społecznej odpowiedzialności biznesu.

Kompensowanie (offsetowanie) emisji gazów cieplarnianych za pomocą działań redukcyjnych realizowanych przez podmioty trzecie – np. Uczestników Systemu GSS CERT – jest działaniem wspierającym (uzupełniającym) starania danego przedsiębiorstwa, nakierowane na łagodzenie negatywnego wpływu generowanych emisji GHG na środowisko i klimat.

Z Jednostek GSS (offsetów) mogą korzystać wszystkie przedsiębiorstwa – w tym te, które podejmują działania redukcyjne zgodne z procedurami przyjmowanymi w ramach dobrowolnych programów lub standardów, np. takimi jak GHG Protocol. Należy pamiętać, że część takich standardów dopuszcza stosowanie offsetów w ograniczonym zakresie albo w ściśle określonych przypadkach (tak np. standard SBTi). Oferujemy pomoc w ocenie, w jakim zakresie Państwa przedsiębiorstwo może korzystać z offsetów, celem osiągnięcia dobrowolnego lub obowiązkowego celu lub pułapu związanego z emisjami GHG.

Jakie działania podjąć

Jakie działania podjąć w celu kompensowania skutków generowanych emisji GHG?

 1. Policz ślad węglowy – obliczenie śladu węglowego (ang. “carbon footprint”), a więc sumy emisji gazów cieplarnianych spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio przez dane przedsiębiorstwo lub organizację jest elementem niezbędnym w procesie kompensowania. Przy obliczaniu śladu węglowego zalecamy korzystanie z podmiotów, profesjonalnie zajmujących się tą tematyką. GSS S.A. współpracuje z podmiotami, specjalizującymi się w obliczaniu śladu węglowego organizacji. 
 2. Ustal poziom kompensacji
  W zależności od wysokości śladu węglowego oraz czynników wpływających na generowanie przez organizację emisji GHG, należy ustalić działania redukcyjne oraz odpowiedni poziom emisji GHG podlegający kompensacji (offsetowaniu). Te przedsiębiorstwa, które ze względu na oczekiwania rynku lub przyjęte zasady CSR podejmują się na większy wkład w ochronę klimatu, mogą w większym stopniu skorzystać z offsetów. Pomagamy przy ustaleniu odpowiedniego, adekwatnego poziomu emisji GHG podlegający kompensacji.
 3. Ustal rodzaj jednostek
  Do przeprowadzenia kompensacji emisji GHG można wybrać konkretny rodzaj jednostek redukcji albo rodzaj projektów, w których powstały Jednostki GSS. Dzięki temu masz możliwość wsparcia konkretnego projektu (np. pochodzącego z tego samego regionu) lub technologii wykorzystywanej w projekcie. Obecnie System GSS CERT umożliwia wybór spośród jednostek redukcji emisji zredukowanej (GSS-red), unikniętej oraz pochłoniętej (GSS-seq) – ale także wybór między Jednostkami pochodzącymi z konkretnych projektów.
 4. Ustal cenę i podpisz umowę
  Wspólnie ustalamy proponowaną cenę zakupu Jednostek GSS oraz regulujemy to stosowną umową. Przy zawarciu umowy otrzymasz dostęp do systemu informatycznego (GSS IT), służącego zarządzaniu Jednostkami GSS.
 5. Dokonaj transakcji i otrzymaj jednostki redukcji emisji
  Po zapłacie umówionej ceny, Administrator przenosi na Ciebie własność Jednostek GSS. Transakcja podlega zapisaniu w blockchain oraz ujawnieniu w Rejestrze, dostępnym za pośrednictwem systemu informatycznego (GSS IT). Od tego momentu możesz rozporządzać Jednostkami GSS – czy to w celu ich dalszej sprzedaży, czy to w celu umorzenia na rzecz swoją lub wybranego przez Ciebie innego przedsiębiorstwa. 
 6. Kompensuj emisje GHG
  Jednostki GSS mogą zostać wykorzystane do kompensacji emisji GHG powstałej w Twoim przedsiębiorstwie – poprzez przeprowadzenie procedury umorzenia Jednostek GSS.
 7. Otrzymaj certyfikat umorzenia
  Informacja o umorzeniu każdej Jednostki GSS zostaje zapisane w blockchain oraz w Rejestrze. Potwierdzeniem umorzenia Jednostek GSS jest certyfikat. Jednostka umorzona nie może być przedmiotem obrotu – nie może być ona sprzedawana czy powtórnie wykorzystana.

Służymy wsparciem doradczym na każdym etapie działania Twojego przedsiębiorstwa. W celu uzyskania naszej pomocy skontaktuj się z nami: [email protected], tel. +48 530 230 305

 1.