Członkini rady naukowej GSSCert

Prof. dr hab. Barbara Gworek

Biografia

Absolwentka SGGW (specjalność biologiczne skutków uprzemysłowienia i chemizacji rolnictwa). Studia ukończyła z tytułem magistra inżyniera, na tej samej Uczelni uzyskała stopień doktora i doktora habilitowanego i tytuł profesora. Zajęcia dydaktyczne prowadziła na SGGW oraz PW m.in. z zakresu diagnozy stanu środowiska, gospodarki odpadami, rekultywacji, prawa w ochronie środowiska, oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego oraz zagrożeń cywilizacyjnych.

W latach 1996 – 2016 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska –Państwowego Instytutu Badawczego. W tym czasie kierowała zespołami w resorcie środowiska i rolnictwa przygotowującymi programy strategiczne w obszarze tematycznym ochrona środowiska oraz była koordynatorem prac na rzecz przygotowania propozycji projektów programów wieloletnich dla ministerstwa ds. nauki.

Współorganizowała,w Instytucie Ochrony Środowiska, utworzenie Krajowego Centrum Inwentaryzacji Emisji, na bazie którego funkcjonował Krajowy Administrator Systemu Uprawnieniami do Emisji, a obecnie Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Uczestniczyła w wielu realizacji wielu projektów badawczych związanych z emisją gazów cieplarnianych, w tym „Opracowanie i wdrożenie strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu” , „Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050”. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka i specjalizuje się w zagadnieniach związanych z losem i zachowaniem się nowo pojawiających się zanieczyszczeń w środowisku (np. farmaceutyki) oraz środowiskową oceną cyklu życia (LCA) , kalkulacją śladu węglowego i sekwestracją węgla w glebie.

Autorka bądź współautorka ponad 250 oryginalnych prac twórczych i 6 patentów. Za swoją działalność naukowo-badawczą była wielokrotnie nagradzana nagrodą Rektora SGGW, ministra ds. ochrony środowiska oraz Prezesa Rady Ministrów RP.

Pozostali członkowie rady