Członkini rady naukowej GSSCert

Dr Izabela Samson – Bręk

Biografia

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (mgr ochrony środowiska, specjalność: technologie stosowane w ochronie środowiska). W roku 2019 uzyskała stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Tematyka rozprawy doktorskiej obejmowała zagadnienia związane ze środowiskową oceną cyklu życia biogazu jako nośnika energii do zasilania stacjonarnego silnika spalinowego. Jest autorką lub współautorką licznych publikacji o charakterze naukowym. Uczestniczyła również w wielu projektach badawczo-rozwojowych dotyczących technologii wytwarzania biopaliw i paliw alternatywnych, a także ochrony środowiska. Jest współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Recyklingu oraz członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Krajowej Izby Biopaliw. Pracownik naukowy Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Auditor systemów certyfikacji KZR INiG i REDcertEU do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą 2018/2001 (tzw. RED II). Specjalizuje się w zagadnieniach środowiskowej oceny cyklu życia (LCA) oraz kalkulacji śladu węglowego, a także zrównoważonej produkcji paliw i biopaliw transportowych, w szczególności biogazu i biometanu.

Pozostali członkowie rady