Członek rady naukowej GSSCert

Dr inż. Krzysztof Biernat prof. PIMOT

Biografia

Jest profesorem w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowym Instytucie Motoryzacji, pełniąc obowiązki Lidera Obszaru w Grupie Badawczej Paliw i Biogospodarki. Jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia „Klaster Biogospodarki”, a także Komitetu Sterującego Europejskiej Platformy Technologicznej Ciepła i Chłodu z OZE, Amerykańskiej Rady Energii Odnawialnej oraz przewodniczącym Polskiej Rady Biometanu.

Specjalizuje się w termodynamice chemicznej procesów zachodzących w środowisku oraz technologii wytwarzania, oceny jakości i użytkowania płynów eksploatacyjnych, w tym biopaliw.

Posiada wiele wyróżnień, odznaczeń i orderów za działalność naukową i proinnowacyjną, zarówno zagranicznych i krajowych. Jest członkiem Międzynarodowego Jury na wielu światowych salonach postępu naukowego i targach wynalazczości. Pełnił także funkcję Wiceprzewodniczącego Międzynarodowego Jury, Światowego Salonu Postępu Naukowego i Wynalazczości „Brussels Innova Eureka”. Jest także przewodniczącym Kapituły Godła Promocyjnego „Lider Innowacji” oraz Przewodniczącym Międzynarodowego Jury Targów Wynalazczości „INTARG”. Jest wiodącym ekspertem w Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), oraz ekspertem w Programach Operacyjnych, Horyzont 2020, NCBiR, MNiSW, PARP, Ministerstwa Rozwoju i Banku Gospodarki Krajowej, a także Organizacji Państw Amerykańskich (OAS), Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) i UNIDO.

Jest autorem ponad 250 publikacji oraz 6 międzynarodowych monografii z zakresu właściwości i uwarunkowań eksploatacyjnych paliw, biopaliw i innych płynów eksploatacyjnych oraz ochrony środowiska oraz wypromował ponad dwieście prac magisterskich i inżynierskich z tego zakresu.

Jest członkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, w tym członkiem z wyboru w American Chemical Society (ACS), American Association for the Advacement of Science (AAAS) oraz Society of Chemical Engeneering (SOCI).

Pozostali członkowie rady