DBAJMY RAZEM O KLIMAT I ŚRODOWISKO

MASZ UWAGI?

Jeżeli masz uwagi lub chcesz zapytać o politykę prywatności, napisz do nas na adres: [email protected]

Polityka prywatności strony internetowej gsscert.com

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przetwarzamy dane osób korzystających z usług GSS S.A., na następujących zasadach:

Administratorem danych osobowych jest GSS S.A. Wielopole 62, 33-210 Olesno, Polska ([email protected]).

Dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy zgodnie z art. 6 RODO:

  1. w celu zawarcia oraz wykonywania umów z naszymi partnerami, kontrahentami oraz współpracownikami (art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO),
  2. na podstawie odrębnych i wyraźnych zgód, udzielanych na rzecz GSS S.A. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  3. w celach kontaktowych, w tym do udzielania informacji o świadczonych usługach, jak również w celu dochodzenia roszczeń lub obrony własnych praw – to jest w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. W przypadkach wynikających z przepisów prawa krajowego oraz unijnego, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na GSS S.A.

Informujemy, że chronimy Państwa dane osobowe na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy Państwa dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Nie będzie w stosunku do Państwa stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.  Anonimowe dane o użytkownikach strony https://gsscert.com zbierane są zgodnie z informacjami, dotyczącymi plików „cookies”.

GSS S.A. nie będzie przekazywała danych osobowych do państwa trzeciego, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

Bez wyraźniej zgody, GSS S.A. nie przesyła danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Niezależnie od kwestii zgody, przesłanie danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego może nastąpić wyłącznie na warunkach określonych w RODO.

Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko w tym przypadku, gdy będzie to konieczne do realizacji umowy, zawartej między GSS S.A. a naszym klientem, kontrahentem lub partnerem. 

Dane osobowe mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się poza EOG, jednakże w każdym przypadku dane te są zabezpieczone i przetwarzane na podstawie przepisów RODO. Żaden podmiot trzeci nie ma dostępu do danych przechowywanych na serwerach GSS S.A.

Dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim, z pomocą których realizujemy wskazane wyżej cele, w tym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi z dziedziny IT. W każdym przypadku dane przekazujemy tylko po zawarciu umowy z podmiotem trzecim, gwarantującej bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz odpowiedzialność takich osób trzecich za realizowanie obowiązków wynikających z RODO.

W przypadku projektów realizowanych ze środków europejskich, dane osób uczestniczących w realizacji projektów podlegają – na podstawie odrębnych umów – przekazaniu upoważnionym Instytucjom Zarządzającym oraz Instytucjom Pośredniczącym.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo żądania od GSS S.A. dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 RODO. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę lub jest niezbędne w celu wykonania umowy, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych. W przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GSS S.A. lub przez stronę trzecią przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu. 

 

W przypadku danych przetwarzanych w oparciu o zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – z tym zastrzeżeniem, że w przypadku relacji umownych prawo do przetwarzania danych osobowych trwa także po zakończeniu umowy, przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji dokumentów i przedawnieniu roszczeń.

Jeśli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie przez GSS S.A. danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie pytania, uwagi oraz wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych przez GSS S.A. należy kierować na adres e-mail: [email protected]