O GSS CERT
Projekty redukcyjne

Obecnie większość projektów w naszym portfolio to biogazownie rolnicze zlokalizowane na terenie unijnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Biogazownia jako projekt redukcyjny

Instalacje do produkcji biogazu z odpadów organicznych są nie do przecenienia z wielu perspektyw. Przede wszystkim są źródłem energii odnawialnej, pozwalają na 100% zagospodarowanie odpadów, przekształcając je przy okazji w naturalny nawóz.

Jednak pomimo niewątpliwych zalet, biogazownie rolnicze nie rozwijają się w wystarczającym tempie, ze względu na szereg barier zarówno finansowych, technicznych, prawnych a także społecznych. 

Uczestnictwo w Systemie GSS pozwala na uzyskanie przychodów, które pomogą w pewnym stopniu znieść część barier, a dla potencjalnych inwestorów mogą stanowić czynnik zmniejszający ryzyko inwestycji w tego typu instalację.

Biogazownie: efekt ekologiczny

Projekty biogazowe prowadzą do unikania emisji z rolnictwa i hodowli oraz zastępowania paliw kopalnych poprzez wprowadzenie do systemu energetycznego energii odnawialnej i ciepła. 

Projekty redukcyjne w tym obszarze zapobiegają wyciekom metanu i podtlenku azotu z obornika oraz odpadów zarówno do atmosfery jak i do gleby, a dzięki produkcji zielonych nawozów zwiększają pochłanianie CO2 w glebie oraz uniknięcie emisji z produkcji nawozów sztucznych. Poprzez swoje działania biogazownie wspierają realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Kryteria kwalifikowalności

Każdy projekt realizowany w ramach Systemu GSS musi spełniać kryteria kwalifikowalności, tj.:

  • musi istnieć metodologia dla danego sektora zatwierdzona w ramach Systemu,
  • musi spełniać wymagania dla projektów opisanych w metodyce dla danego sektor,
  • projekt musi zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych lub zwiększyć pochłanianie gazów cieplarnianych,
  • projekt musi spełniać dodatkowe kryteria określone w Systemie.
Dołącz do Systemu GSS

Dowiedz się jak dołączyć swoją inicjatywę redukcyjną do Systemu GSS.