Regulaminy oraz polityka prywatności

Polityka zarządzania

Opracowując założenia Systemu GSS CERT uwzględnialiśmy konieczność zapewnienia jego zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz normami. Ze względu na to, że naszymi interesariuszami są przede wszystkim przedsiębiorstwa zobowiązane do stosowania unijnych przepisów dotyczących łagodzenia skutków zmian klimatu, w szczególnym stopniu kładliśmy nacisk na spełnienie wyznaczanych przez Komisję Europejską standardów dotyczących:

  1. zgłaszania twierdzeń dotyczących ekologiczności, oraz
  2. przeciwdziałaniu zjawisku greenwashing (pseudoekologiczny marketing).

Budując zasady działania Systemu oraz zarządzania nim, kierowaliśmy się zasadami określonymi w:

  • Normie ISO 14064-2:2019 Gazy cieplarniane – Część 2: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania, monitorowania oraz raportowania redukcji emisji i zwiększania pochłaniania gazów cieplarnianych,
  • Normie PN-EN ISO 14064-3 Gazy cieplarniane – Część 3: Specyfikacja i wytyczne weryfikacji oraz walidacji oświadczeń dotyczących gazów cieplarnianych,
  • Clean Development Mechanism (CDM) oraz Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Budując zasady działania Systemu oraz zarządzania nim, uwzględnialiśmy także przepisy:

  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych,
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzeń (WE) nr 401/2009 i (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/841 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 525/2013 oraz decyzję nr 529/2013/UE.

W celu zapewnienia, że działania Administratora nie są arbitralne, Regulamin wprowadza mechanizm rozstrzygania sporów z Uczestnikami i Użytkownikami Systemu, odwołany do arbitrażu prowadzonego przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Regulamin Systemu GSS CERT zawiera szczegółowe procedury, którymi związane są wszystkie podmioty uczestniczące i korzystające z Systemu.