O GSS CERT
Polityka zarządzania
Zgodność z aktami normatywnymi

Zasady Systemu GSS są zgodne z następującymi regulacjami prawnymi:

 • Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych,
 • Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych,
 • Normą ISO 14064-2:2019 Gazy cieplarniane – Część 2: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania, monitorowania oraz raportowania redukcji emisji i zwiększania pochłaniania gazów cieplarnianych,
 • Normą PN-EN ISO 14064-3 Gazy cieplarniane – Część 3: Specyfikacja i wytyczne weryfikacji oraz walidacji oświadczeń dotyczących gazów cieplarnianych.

System uwzględnia cele objęte: 

 • Kodeksem Najlepszych Praktyk dla Usług Zarządzania Emisjami Węglowymi (Code of Best Practice For Carbon Management Services),
 • Kryteriami Zgodności Jednostek Emisji dla systemu CORSIA (CORSIA Emissions Unit Eligibility Criteria).
Zasady działania

Zdajemy sobie sprawę, jak istotną dla wszystkich stron procesu jest transparentność Systemu, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby sposób naszego działania był maksymalnie przejrzysty. Stosujemy wszystkie, mające zastosowanie, przepisy prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego.

Gwarantujemy rzetelność i bezstronność, dążąc do zapewnienia wszystkim Uczestnikom Systemu możliwości uzyskania równych korzyści, wynikających z uczestniczenia w Systemie. Stosujemy zasadę niedyskryminacji. Podejmujemy działania w celu zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną podczas wdrażania Systemu. Zasada ta odwołuje się do wszystkich osób, w jakikolwiek sposób związanych z wdrażaniem Systemu oraz podmiotami, zaangażowanymi w działanie Systemu. Działamy również zgodnie z zasadą lojalności kontraktowej względem wszystkich osób i podmiotów, z którymi zawrzemy umowy.

Nasze zasady
 • Transparentność
 • Rzetelność
 • Bezstronność
 • Niedyskryminacja
 • Lojalność Kontraktowa
Dokumentacja

Dokumentacja Systemu GSS CERT określa zasady oraz warunki niezbędne dla powstawania Jednostek GSS – tworzonych w Systemie jednostek GHG, zapisanych w Rejestrze, potwierdzających, że redukcja emisji GHG lub zwiększenia pochłaniania GHG w ilości jednej tony metrycznej ekwiwalentu CO2 została zweryfikowana zgodnie z zasadami Systemu.

Dokumentacja Systemu GSS CERT obejmuje także postanowienia określające zasady obrotu Jednostkami GSS, w tym przy wykorzystaniu systemu informatycznego (GSS IT) umożliwiającego świadczenie usług na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie odbiorcy usług.

Struktura organizacyjna systemu
 •       Administrator Systemu
 •       Komitet Techniczny
 •       Komitet Sterujący
 •       Sekretariat Systemu

Tworząc organizację, staraliśmy się zbudować ją w taki sposób, aby efektywnie zarządzać każdym istotnym aspektem związanym z prowadzonym dobrowolnym programem dotyczącym emisji GHG.

Wyróżniliśmy cztery kluczowe obszary, za które odpowiadają:

 •       Administrator Systemu,
 •       Komitet Techniczny,
 •       Komitet Sterujący,
 •       Sekretariat Systemu.

Nadrzędnym organem jest zarząd spółki, który pełni funkcję Administratora Systemu. Odpowiada za jego rozwój strategiczny i prawidłowe funkcjonowanie. Sprawuje również nadzór nad prawidłowym działaniem Rejestru Systemu oraz proces związany z zatwierdzaniem i nadzorem nad pracą zewnętrznych weryfikatorów.

Na poziomie operacyjnym kluczową rolę pełni Komitet Techniczny powoływany przez Administratora. Jest to nasze centrum kompetencyjne, które dba o kwestie merytoryczne oraz bezpośrednio nadzoruje proces realizacji projektów dla każdego sektora gospodarki, w ramach którego realizowane są projekty. W ramach tego organu powstają nowe metodyki oraz tworzone są kompletne procesy niezbędne do prawidłowej realizacji projektów.

Organem nadzorującym prace Komitetu Technicznego oraz opiniujący najważniejsze, z punktu widzenia Systemu decyzje Administratora, jest Komitet Sterujący. Składa się zarówno z pracowników GSS S.A. jak również osób spoza organizacji, w tym ekspertów oraz przedstawicieli reprezentujących grupy interesariuszy Systemu. Skład personalny Komitetu Sterującego zapewnia niezbędny poziom kompetencji do oceny prawidłowego przebiegu nadzorowanego procesu. Każda, istotna z punktu widzenia funkcjonowania Systemu decyzja Komitetu Technicznego podlega opiniowaniu przez Komitet Sterujący. Ostateczną decyzję na podstawie opinii Komitetu Sterującego podejmuje Administrator.

O komunikację wewnętrzną i zewnętrzną Systemu dba Sekretariat Systemu GSS CERT. Zapewnia sprawną organizację w ramach Systemu i prowadzi nadzór nad dokumentacją.

Zgłaszanie naruszeń
 • Poufność zgłoszeń
 • Anonimowość

Gwarantujemy skuteczną ochronę poufności dla osób, które zgłaszają lub ujawniają informacje w interesie publicznym, w tym w europejskim interesie publicznym, dotyczące czynów nielegalnych lub zabronionych, bądź stanowiących zagrożenie lub powodujących szkodę, które to czyny szkodzą interesowi publicznemu lub narażają go na niebezpieczeństwo.

Wszelkie nieprawidłowości powinny być składane w formie pisemnej, do Zarządu GSS S.A. na adres siedziby Administratora. Dopuszcza się również możliwość zgłoszenia naruszeń drogą elektroniczną.