O GSS CERT
Informacje o systemie

GSS CERT to międzynarodowy, dobrowolny program redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Zakup jednostek redukcji emisji GSS umożliwia osiągnięcie zeroemisyjności przedsiębiorstwa, usług lub produktów.

Nasz produkt: certyfikowane jednostki redukcji emisji gazów cieplarnianych – GSS.

GSS CERT to międzynarodowy, dobrowolny program redukcji emisji gazów cieplarnianych, który obejmuje projekty z sektorów zagospodarowania odpadów i produkcji energii odnawialnej oraz LULUCF. 

GSS Cert oferuje certyfikowane jednostki redukcji  emisji w postaci Jednostek GSS. Zakup jednostek redukcji emisji GSS umożliwia osiągnięcie zeroemisyjności przedsiębiorstwa, usług lub produktów.

System GSS został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska RP, jako inicjatywa mająca na celu podnoszenie świadomości na temat ochrony środowiska.

Nasz produkt: certyfikowane jednostki redukcji emisji gazów cieplarnianych – GSS.

Celem systemu jest wywołanie efektu ekologicznego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Podstawą Systemu jest zobowiązanie Uczestników do redukcji emisji lub zwiększenia pochłaniania emisji.

GSS Cert umożliwia inwestorom projektów redukcyjnych ich rozwój i funkcjonowanie.

System ma charakter dobrowolny oraz odwołuje się bezpośrednio do przepisów prawa Unii Europejskiej oraz przepisów i zobowiązań międzynarodowych. 

Podstawowe informacje
 • System jest oparty na międzynarodowych standardach walidacji i weryfikacji.
 • Bezpieczna technologia: projekt, emisje i cykl życia certyfikatów są w pełni przejrzyste.
 • Osiągnięte redukcje emisji są poświadczane przez niezależnego weryfikatora zewnętrznego.
 • Metodologia obliczeń została opracowana na podstawie metodologii UNFCCC i RED II.
 • Konserwatywne podejście do danych i mierników wykorzystywanych w naszych obliczeniach.
 • Reguły Systemu zapewniają, że oceniono i zapobieżono możliwości wzrostu emisji w innych miejscach oraz projekt nie powoduje szkód środowiskowych i społecznych.
Uczestnicy systemu
 • Administrator systemu
 • Niezależna jednostka walidacyjna systemu
 • Inwestorzy projektów redukcyjnych – Uczestnicy
 • Przedsiębiorstwa zainteresowane redukcją emisji gazów cieplarnianych poprzez jej kompensację (offset) – Użytkownicy

W Systemie mogą uczestniczyć wszystkie podmioty, niezależnie od kraju siedziby, spełniające wymagania Systemu.

Stronami biorącymi udział w działaniach GSS Cert są następujące podmioty:

Administrator Systemu
Odpowiada za rozwój strategiczny Systemu i prawidłowe funkcjonowanie. Sprawuje również nadzór nad prawidłowym działaniem Rejestru Systemu oraz proces związany z zatwierdzaniem i nadzorem nad pracą zewnętrznych weryfikatorów.

Rolę centrum kompetencyjnego, dbającego o kwestie merytoryczne i nadzorujące proces realizacji projektów pełni Komitet Techniczny powołany przez Administratora. W ramach tego organu powstają nowe metodyki oraz tworzone są kompletne procesy niezbędne do prawidłowej realizacji projektów. Pracę Komitetu Technicznego nadzoruje Komitet Sterujący.

Niezależna jednostka walidacyjna systemu
System GSS CERT został zwalidowany przez BUREAU VERITAS na zgodność z wymaganiami normy ISO 14064-2, a proces weryfikacji każdego projektu prowadzony jest zgodnie z normą 14064-3.

Inwestorzy projektów redukcyjnych – Uczestnicy
To uczestnicy systemu realizujący projekty redukcyjne. Dzięki ich staraniom powstają redukcje emisji gazów cieplarnianych, które są podstawą do utworzenia jednostek redukcji GSS (podaż jednostek w Systemie).

Warunkiem uczestnictwa w Systemie jest opracowanie i wdrożenie skutecznego systemu monitorowania danych źródłowych zgodnie z wymaganiami systemu oraz przeprowadzenie walidacji tego systemu i instalacji przez zewnętrznego walidatora. 

Dla każdego projektu w ramach Systemu opracowana jest dokumentacja PDD (Project Definition Document), oraz plan monitorowania, które są podstawą do weryfikacji monitorowanych danych. Dopiero na tej podstawie następuje potwierdzenie ilości zredukowanej i pochłoniętej emisji GHG i generowane są certyfikaty w systemie GSS CERT.
Każdy z projektów spełnia co najmniej 3 cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). 

Przedsiębiorstwa zainteresowane redukcją emisji gazów cieplarnianych poprzez jej kompensację (offset) – Użytkownicy
Firmy, które wyznaczyły strategiczne cele zero-emisyjności podejmują różne działania w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jednym z nich jest kompensacja emisji (offset), która polega na zakupie jednostek GSS. Przedsiębiorstwa dzięki zakupowi offsetów GSS wspierają projekty redukcyjne i stanowią popyt jednostek w Systemie.

Rodzaje projektów redukcyjnych
 • Zalesianie, ponowne zalesianie i odnowa
 • Uniknięte emisje z biogazu i biometanu prowadzą do ujemnego śladu węglowego
 • Unikanie emisji z rolnictwa i hodowli
 • Zastępowanie paliw kopalnych

System GSS jest otwarty na wszystkie projekty redukcyjne spełniające kryteria. Obecnie w Systemie funkcjonują projekty z sektorów zagospodarowania odpadów i produkcji energii odnawialnej.

Zalesianie, ponowne zalesianie i odnowa
Ponowne zalesianie to proces sadzenia drzew w lesie, w którym liczba drzew spada. Zalesianie ma miejsce, gdy sadzi się nowe drzewa lub wysiewa nasiona na obszarze na którym wcześniej nie było drzew, tworząc nowy las.

Uniknięte emisje z biogazu i biometanu prowadzą do ujemnego śladu węglowego
Biogaz i biometan zmniejszają emisje zastępując paliwa kopalne, zapobiegają wyciekom metanu z obornika, magazynują węgiel w glebie czy produkując zielone nawozy zapobiegają emisji z produkcji nawozów sztucznych, poprawiając jakość gleby.

Unikanie emisji z rolnictwa i hodowli
Emisje metanu z obornika pochodzącego z hodowli zwierząt są wychwytywane, zoptymalizowane i wykorzystywane zamiast w naturalny sposób uwalniane do atmosfery podczas przechowywania obornika.

Zastępowanie paliw kopalnych
Biogaz może wytwarzać odnawialną energię elektryczną i ciepło. Biometan, uszlachetniony biogaz, może być bezpośrednio wtłaczany do sieci gazowych bez konieczności wymiany infrastruktury sieciowej lub urządzeń konsumenckich.

Obecnie projekty w naszym portfolio pochodzą z unijnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Elementy systemu
 • Polityka zarządzania
 • Struktura organizacyjna Systemu
 • Rejestr GSS
 • Jednostki redukcyjne GSS

System GSS składa się z następujących elementów:

Polityka zarządzania
Jest to zbiór regulacji normujących zasady funkcjonowania Systemu GSS. Są to m.in. Regulamin GSS, regulamin jednostek GSS, regulamin obrotu, regulamin rejestru, czy regulamin uczestnictwa. 

Struktura organizacyjna Systemu
System składa się z czterech kluczowych obszarów: Administratora Systemu, Komitetu Technicznego, Komitetu Sterującego, Sekretariatu Systemu.

Rejestr GSS
Rejestr Systemu GSS CERT przechowuje i przetwarza informacje w zakresie służącym zabezpieczeniu integralności i bezpieczeństwa Systemu, jego transparentności oraz prawidłowej realizacji działań takich jak:

 • wymogi uczestnictwa, 
 • walidacja Projektów, 
 • weryfikacja Projektów, 
 • zarządzania jednostkami GSS, 
 • prowadzenie Rejestru, 
 • weryfikacja jednostek GSS.

Jednostki redukcyjne GSS
System odwołuje się do podstawowych kryteriów, pozwalając na zapewnienie, że każda jednostka redukcji emisji lub zwiększenia pochłaniania w systemie GSS:

 • jest dodatkowa,
 • jest oparta na realistycznym i wiarygodnym scenariuszu odniesienia,
 • jest obliczana, podlega monitorowaniu, raportowaniu i jest niezależnie weryfikowana,
 • posiada jasno określony oraz przejrzysty system kontroli jej pochodzenia i zarządzania procesem jej utworzenia,
 • reprezentuje trwałą redukcję lub pochłonięcie GHG,
 • jest użyta tylko raz do wypełnienia zobowiązania redukcji GHG tzw. offsetu emisji przez nabywcę jednostek.