13 stycznia, 2023

Czym charakteryzują się wysokiej jakości offsety?

Co sprawia, że offset węglowy jest wysokiej jakości?

Główną ideą offsetu węglowego jest to, że może on zastąpić redukcję emisji gazów cieplarnianych, której organizacja dokonałaby samodzielnie.

Jakość w kontekście offsetu można podzielić na dwa główne czynniki. Po pierwsze, wysokiej jakości offset musi reprezentować co najmniej jedną tonę metryczną dodatkowej, trwałej i w inny sposób niewykorzystanej redukcji lub usunięcia emisji CO2. Po drugie, wysokiej jakości offset powinien pochodzić z działalności, która nie przyczynia się w znacznym stopniu do szkód społecznych lub środowiskowych.

W celu określenia kryteriów jakościowych dla offsetów węglowych często używa się różnych terminów, w tym takich, że związane z nimi redukcje emisji gazów cieplarnianych muszą być rzeczywiste, policzalne i potwierdzalne.

Poza aspektami prawnymi i wymaganiami norm, można wyodrębnić dla każdego jakościowego offsetu następujące elementy:

  1. Dodatkowość
  2. Brak przeszacowania
  3. Trwałość redukcji lub pochłonięcia
  4. Jednokrotne wykorzystanie (brak użycia redukcji przez inny podmiot)
  5. Nie występowanie szkód społecznych lub środowiskowych

W jaki sposób jakość offsetu węglowego może być weryfikowana?

Wysokiej jakości kredyty węglowe są generowane przez wysokiej jakości projekty i programy. Wysokiej jakości projekty i programy muszą być dobrze zaprojektowane i odpowiednio monitorowane, zgodnie ze wszystkimi wymogami standardów węglowych i odpowiednich polityk. Projekty wysokiej jakości zapewniają również korzyści społecznościom lokalnym, stosownie do rodzaju projektu. Nabywcy mogą być skłonni zapłacić wyższą cenę za kredyty węglowe, które nie tylko stanowią rzeczywistą i dodatkową redukcję lub usunięcie emisji, ale także wykazują korzyści dla krajów przyjmujących i społeczności lokalnych.

Przede wszystkim każda tona offsetu powinna powstać w oparciu o zwalidowaną metodykę, zaś jego wytworzenie musi zostać potwierdzone przez uprawnionego, niezależnego weryfikatora. 

W systemie GSS CERT każda tona jest potwierdzana przez niezależnego werfykatora, posiadającego ważną akredytację lub uznanie akredytacji krajowego organu akredytacyjnego dla swojego procesu certyfikacyjnego zgodnego z wymaganiami norm ISO 14065 „Gazy cieplarniane — Wymagania dla jednostek prowadzących walidację i weryfikację dotyczącą gazów cieplarnianych do wykorzystania w akredytacji lub innych formach uznawania” oraz ISO 14066 „Greenhouse gases – Competence requirements for greenhouse gas validation teams and verification teams”.

Wiarygodna linia bazowa

Wiarygodne poziomy bazowe określają emisje, które zostałyby wyemitowane do atmosfery i/lub usunięte z atmosfery, gdyby projekt lub program nie został wdrożony. Wartości bazowe wyrażane są w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2) rocznie dla okresu kredytowania, z którym porównywane są emisje i pochłanianie gazów cieplarnianych z okresu wyników. Zawyżone wartości bazowe prowadzą do przeszacowania korzyści klimatycznych związanych z projektami i programami offsetowymi, co skutkuje scenariuszem, w którym każdy kredyt węglowy wiąże się z redukcją lub usunięciem mniej niż jednej tony emisji. 

Wiarygodne linie bazowe są konserwatywne i zakładają, że wyemitowano by mniej, a nie więcej gazów cieplarnianych. W przypadku projektów lub programów dotyczących energii i gazu, poziomy bazowe mogą być ustalane na podstawie oczekiwanych wyników projektu, próbkowania stałych parametrów lub innego monitorowania w okresie kredytowania. W przypadku projektów i programów dotyczących gruntów i lasów, wartości bazowe ustala się na podstawie różnicy w redukcji lub usunięciu emisji gazów cieplarnianych osiągniętych przez projekt lub program w stosunku do scenariusza referencyjnego opartego na scenariuszu alternatywnym, zakładającym scenariusz „business as usual”. 

W artykule:
Co sprawia, że Carbon Offset jest wysokiej jakości? Główną ideą offsetu węglowego jest to, że może on zastąpić redukcję emisji gazów cieplarnianych, której organizacja dokonałaby samodzielnie.
Podziel się:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram